صفت های ملکی در زبان فرانسه

c’est و il y a در زبان فرانسه

صرف فعل بودن (être) در فرانسه

صرف فعل داشتن (avoir)