در زبان فرانسه در استفاده از روزها، حرف اول همه روزها به صورت کوچک است و نباید از حرف بزرگ برای نوشتن آن‌ها استفاده شود.
هفته در فرانسه از دوشنبه شروع می‌شود و اولین روز هفته روز lundi است. ماه های فرانسه هم همانند روزها با حرف کوچک نوشته می‌شوند.

کلمات مرتبط با روزهای هفته

– le jour  /lə ʒuʀ/ – Un jour
روز

– la semaine  /la s(ə)mɛn/ – Une semaine
هفته

– aujourd’hui  /oʒuʀdɥi/
امروز

– hier  /jɛʀ/
دیروز

– demain  /dəmɛ̃/
فردا

– prochain / prochaine  /pʀɔʃɛ̃/ /pʀɔʃɛn/
بعدی، بعد

– dernier / dernière  /dɛʀnje/ /dɛʀnjɛʀ/
قبلی، قبل

– hier avant /avɑ̃tjɛʀ/
پریروز

– après-demain  /apʀɛdmɛ̃/
پس فردا

– Les jours de la semaine
روزهای هفته

– Le week-end
آخر هفته