در این پست به صورت کامل و جامع هر آن‌چه لازم باشد از صداها، تلفظ، نحوه خواندن، فونتیک‌ها و … در زبان فرانسه بدانید آموزش می‌دهیم.

آموزش فونتیک در زبان فرانسه

با فونتیک (International Phonetic Alphabet) و یا به اختصار IPA می‌توان با کمک برخی سمبل‌ها و نمادها متوجه تلفظ کلمات شد. معمولا در دیکشنری‌ها در کنار هر کلمه فونتیک آن نیز موجود می‌باشد. با دانستن این علائم به راحتی می‌توان متوجه تلفظ درست هر کلمه شد. در کنار خواندن فونتیک هر کلمه، گوش دادن به صوت آن کلمه نیز بسیار اثربخش است. اما گوش دادن تنها به صوت یک کلمه شاید گاهی ما را دچار خطا کند و دقیق متوجه آوای صحیح کلمه نشویم. مخصوصا این‌که بسیار از آواهای صدادار در زبان فرانسه شبیه هم هستند.

بنابراین دیدن فونتیک کلمه به همراه شنیدن صوت کلمه بهترین روش برای یادگیری درست تلفظ کلمات در زبان فرانسه است.

زبان فرانسه دارای 37 فونتیک است:

 • 12 فونتیک صدادار (Vowels)
 • 4 فونتیک نَزَل (Nasal Vowels)
 • 3 فونتیک نیمه‌مصوت (Semi-Vowels)
 • 18 فونتیک صامت (Consonants)

هر کدام از این فونتیک‌ها را به ترتیب با مثال توضیح داده شده‌اند.

فونتیک زبان فرانسه

جدول 37 فونتیک زبان فرانسوی

۱۲ فونتیک صدادار (Vowels)

این ۱۲ فونتیک صدادار، صداهایی هستند که بدون هیچ مانعی برای خروج هوا از دهان تولید می‌شوند. تشخیص این‌ها برای گوش آموزش‌ندیده گاهی دشوار است. این 12 فونتیک صدادار به ترتیب زیر است:

/a/, /ɑ/, /ɔ/, /e/, /ə/, /ɛ/, /i/, /o/, /ø/, /œ/, /u/, /y/

فونتیک /a/ و /ɑ/

تلفظ: اَ

فونتیک‌های /a/ و /ɑ/ تقریبا شبیه هم هستند. /a/ صدای ” اَ ” و /ɑ/ ” اَ ” کشیده می‌دهد.

نمودها:

 • a
  مثال:

avec: /avɛk/ >> with
après: /apʀɛ/ >> after
la: /la/ >> the (feminine)

فونتیک /ɔ/

تلفظ: اُ کوتاه

نمودها:

 • o
  مثال:

homme: /ɔm/ >> man >> به معنای مرد، انسان (اُم)
porc: >> /pɔʀ/ >> pig >> به معنای گوشت خوک
pomme: /pɔm/ >> apple >> به معنای سیب (پُم)
sol: /sɔl/ >> floor >> به معنای زمین (سُل)

فونتیک /e/

تلفظ: اِ

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /e/ می‌دهد:

 • er – ez
  اگر آخر کلمه با er و ez تمام شود صدای /e/ ایجاد می‌کند.
  مثال:

danser: /dɑ̃se/ >> to dance >> رقصیدن (دانسِ)
manger: /mɑ̃ʒe/ >> to eat >> خوردن

 • é
  مثال:

différent: /difeʀɑ̃/ >> different >> متفاوت (دیفِغآ)

 • اگر در یک کلمه e حرف ما قبل آخر باشد و بلافاصله بعد از آن یکی از چهار حرف صامت t ,r ,s ,z بیاید صدای /e/ می‌دهد.
  مثال:

fermer: /fɛʀme/ >> to close >> بستن (فِغمِ)
arriver: /aʀive/ >> to arrive
mes: /me/ >> صفت ملکی اول شخص مفرد

همچنین اگر بعد E حروف r, s, t, x,z, l بیاید، e صدای “اِ” می‌دهد.
مثال:

et [ɛ] – and, avaz [a.vwa] – voice, aller [a.le] – to go, parler [paʁ.le] – to speak, dernier [dɛʁ.nje] – last, rester [ʁɛs.te] – to stay, merci [mɛʁ.si] – thank you, lettre [lɛtʁ] – letter, belle [bɛl] – beautiful, terre [tɛʁ] – earth/land, sel [sɛl] – salt, nez [nɛz] – nose

فونتیک /ə/

تلفظ: اُ
(تعریف 1: تلفظ آن دهان تا نصفه باز می‌شود و صدا بسیار کوتاه است. در گفتن این اُ سعی می‌کنیم دهان را تا حدودی بسته نگه داریم)
(تعریف 2: دهان گرد می‌شود و به فک پایین کمی موقع تلفظ کردن فشار می‌آید. )

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /ə/ می‌دهد:

 • e
  درحالت معمول و کلی حرف “e” صدای [ə] می‌دهد.
  مثال:

le: /lə/ >> the >> حرف تعریف اسامی مفرد مونث (لُ)

فونتیک /ɛ/

تلفظ: اِ کشیده

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /ɛ/ می‌دهد:

 • ai
  مثال:

Laisser: /lese/ >> to let, to leave >> گذاشتن (لِسِ)
aimer: /eme/ >> to love, to like

 •  ais
  مثال:

soon…

 • ei
  مثال:

Treize: /tʀɛz/ >> thirteen
seize: /sɛz/ >> sixteen

 • e – è – ê
  مثال:

Très: /tʀɛ/ >> very >> خیلی

 • ell – ett – err
  به صورت کلی اگر بلافاصله بعد از حرف “e” دو حرف صامت بیاید صدای /Ɛ/ می‌دهد.
  مثال:

terre: /tɛʀ/ >> earth >> زمین (تِغ)
cette: /sɛt/ >> this >> این

فونتیک /i/

تلفظ: ای

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /i/ می‌دهد:

 • i
  مثال:

merci: /mɛʀsi/ >> thank you
mari: /maʀi/ >> husband >> شوهر
Il: /il/ >> he

 • y
  اکثرا و در حالت کلی y صدای [i] می‌دهد.
  مثال:

type: /tip/ >> guy >> آدم، یارو

فونتیک /o/

تلفظ: اُ (برای تلفط اُ نیازی نیست هیچ فشاری به خود بیاورید. دهان کامل گرد است و هیچ ارتباطی بین دندان‌ها و زبان وجود ندارد و خیلی راحت ادا می‌شود)

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /o/ می‌دهد:

 • o
  مثال:

métro: /metʀo/ >> metro >> مترو (مِتغُ)

 • au
  مثال:

mauvais: /mɔvɛ/ >> bad, wrong, poor
chaud: /ʃo/ >> warm, hot >> گرم، داغ (شُ)
autre: /otʀ/ >> other

 • eau
  مثال:

eau >> اُ (o) به معنای آب
nouveau >> نو وُ (nuvo) به معنای جدید

فونتیک /ø/

تلفظ: اُ (متفاوت با o است)

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /ø/ می‌دهد:

 • eu
  مثال:

feu: /fø/ >> fire >> آتش (فُ)
deux: /dø/ >> two >> دو (دُ)

فونتیک /œ/

تلفظ: ابین اُ و اِ

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /œ/ می‌دهد:

 • eu
  مثال:

professeur: /pʀɔfesœʀ/ >> professor, teacher
neuf: /nœf/ >> nine
veulent: /vœl/ >> want
seul: /sœl/ >> alone

فونتیک /u/

تلفظ: او (بیش‌ترین فشار در زمان تلفط این فونتیک است. لب‌ها شبیه ایموجی‌هایی که حالت غمگین دارد به شکل یک پرانتز رو به پایین است. یک فشار ته زبان روی دندان‌ها می‌آید).

معادل فارسی مثل کلمه‌های ذیل است: نیلوفر، او و من، کوروش

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /u/ می‌دهد:

 • ou
  مثال:

nous: /nu/ >> we >> ما (نوو)
vous: /vu/ >> you
pour: /puʀ/ >> for
sous: /su/ >>

فونتیک [y]

تلفظ: او (او را در حالتی تلفظ می‌کنیم که سعی داریم دهان بسته باشد)

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای [y] می‌دهد:

 • u
  مثال:

Sur: /syʀ/ >> on, in
nourriture: /nuʀityʀ/ >> food

4 فونتیک نزل (Nasal Vowels)

نَزَل یعنی تو دماغی ادا کردن. حروف از بینی تولید می‌شوند. nasal در فرانسوی به معنای وابسته به بینی است.

این 4 فونتیک نَزَل به ترتیب زیر است:

/ɑ̃/, /ɔ̃/, /ɛ̃/, /œ̃/

فونتیک /ɑ̃/

تلفظ: آ تو دماغی (یا [آن] است که ن باید تودماغی تلفظ می‌شود).

آ با کلاه در فرانسه نداریم و a صدای اَ دارد. جایی که صدای آ به گوش می‌خورد نزل است.

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /ɑ̃/ می‌دهد:

 • an
  مثال:

sans: /sɑ̃/ >> without >>  (سآ) بدون
dans: /dɑ̃/ >> in, into
devant: /d(ə)vɑ̃/ >> in front
avant: /avɑ̃/ >> before
blanc: /blɑ̃/ >> white

 • en
  مثال:

entrée: /ɑ̃tʀe/ >> entrance
enfant: /ɑ̃fɑ̃/ >> child

 •  am
  مثال:

ambiance: /ɑ̃bjɑ̃s/ >> atmosphere

 • em – aon – aen

فونتیک /ɔ̃/

تلفظ: بین اُ و او تو دماغی (صدای [اُن] می دهد که ن باید تودماغی تلفظ شود)

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /ɔ̃/ می‌دهد:

 • on
  در نزل on نه می‌گوییم اُن نه می‌گوییم اُ، بلکه ب صورت تو دماغی ی چیزی بین اُ و اُن رو گفته می‌شود.
  مثال:

onze: /ɔ̃z/ >> eleven >> یازده (اُنز)
addition: /adisjɔ̃/ >> bill

 • om
  مثال:

فونتیک /ɛ̃/

تلفظ: اَ تو دماغی (یا [اَن] است که ن باید تودماغی تلفظ می‌شود)

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /ɛ̃/ می‌دهد:

 • in
  مثال:

cinq: /sɛ̃k/ >> five >> پنج (سَنک)
quinze: /kɛ̃z/ >> fifteen
vin: /vɛ̃/ >> wine

 • im
  مثال:

important: /ɛ̃pɔʀtɑ̃/ >> important
impossible: /ɛ̃pɔsibl/ >> impossible
timbre: /tɛ̃bʀ/ >> stamp

 • ain
  مثال:

train: /tʀɛ̃/ >> train
demain: /d(ə)mɛ̃/ >> tomorrow

 • aim
  مثال:

faim: /fɛ̃/ >>  hunger

 • ein
  مثال:

plein /plɛ̃/ >> full

 • yn
  مثال:

synthèse: /sɛ̃tɛz/ >> synthesis

 • éen – eim – eng – ien – oin – oing – oint – yen
 • en – em – um – un – ym –

فونتیک /œ̃/

تلفظ: اَ تو دماغی

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /œ̃/ می‌دهد:

 • un – um
  مثال:

3 فونتیک نیمه مصوت (Semi-Vowels)

یک نیمه‌مصوت با حرکت سریع و رو به بالا زبان در هنگام تلفظ ایجاد می شود. این 3 فونتیک نیمه صدادار به ترتیب زیر است:

/ɥ/, /j/, /w/

فونتیک /ɥ/

تلفظ:

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /ɥ/ می‌دهد:


 • مثال:

فونتیک /j/

تلفظ: یّ

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /j/ می‌دهد:

 • y
  اگر y میان دو حرف صدادار دیگر قرار بگیرد صدای [j] می‌دهد.
  مثال:
  payer >> پِیِ (peje)
  استثنا: در کلمه pays (پِی)، حرف y بین دو حرف صدادار نیست اما صدای [ی] می‌دهد.
 • ien
  اگر در یک سیلاب (بخش) سه حرف ien به این ترتیب کنار هم قرار بگیرند صدای [ایَن] [jέ] می‌دهد.
  مثال:
  bien >> بیآ (bjɛ̃) به معنای خوب
  rien >>غیآ (ʀjɛ̃) به معنای هیچ
 • ill, il
  هر جا ille باهم دیدیم فقط صدای “ای” می‌دهد. مثل لَ فیّ la fille
  مثال:
  Billet >> بیِ (bijɛ)،  meilleur >> مِیوغ (mɛjœʀ)
  استثنا: اما کلمات استثنا هم  وجود دارد که در آن‌ها il  صدای [ی] نمی‌دهد.
  مثال:
  ville, mille, toilette, tranquille, cil, sourcil

فونتیک /w/

تلفظ: و

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /w/ می‌دهد:

 • oi
  اگر بلافاصله بعد از حرف o حرف i بیاید (oi) صدای [wa] [او آ] می دهد. البته صدایی بین آ و اَ می‌دهد.
  مثال:

moi: /mwa/ >> مرا (موآ)
toi: /twa/ >> تورا
bonsoir : /bɔ̃swaʀ/ >> good evening

 • w
  مثال:
  _
 • wh
  مثال:
  whisky >> ویسکی (wiski)

18 فونتیک صامت (Consonants)

فونتیک /d/

تلفظ: د

نمودها:یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /d/ می‌دهد:

 • d
  مثال:
 • dh
  مثال:
  adhérent >> اَدِغآ (adeʀɑ̃) به معنای عضو

فونتیک /g/

تلفظ: گ

نمودها:یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /g/ می‌دهد:

 • g
  مثال:
  gare >> گَغ (gaʀ) >> به معنای ایستگاه راه‌آهن
 • gh
  مثال:
  ghetto >> گِتُ (ɡeto)

فونتیک /k/

تلفظ: ک

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /k/ می‌دهد:

 • k
  مثال:
  koala
 • qu
  Q همیشه با حرف صدادار u همراه است و صدای [k] می‌دهد.
  مثال:
  quatorze >> کَتُغز (katɔʀz)، quinze >> کَنز (kɛ̃z)
  استثنا: در دو کلمه coq و cinq حرف q بدون حرف u آمده و صدای [ک] می‌دهد که این مورد استثنا است.
 • c
  مثال:
  sac >> سَک (sak) به معنای کیف، ساک
 • ch
  مثال:
  technique >> تِکنیک (tɛknik) به معنای فنی، مهارت
 • ck
  مثال:
  ticket >> تیکِ (tikɛ) به معنای بلیط

فونتیک /ɲ/

تلفظ: نی

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /ɲ/ می‌دهد:

 • gn
  مثال:
  Consigne >> کُنسینیِ (kɔ̃siɲ)

فونتیک /R/

تلفظ: صدایی مابین [ق] و [خ] فارسی است که از ته حلق تلفظ می‌شود. بسته به محل قرار گرفتن حرف r در کلمه و حروف قبل و بعد از آن، به طور طبیعی هنگام تلفظ کلمه، دربرخی لغات صدای [ق] پررنگ‌تر می‌شود و در برخی لغات دیگر صدای [خ] پررنگ‌تر می‌شود.

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /R/ می‌دهد:

 1. r
  مثال:
  avoir >> اَووآق (avwaʀ)، faire >> فِق (fɛʀ)
  Être >> اِتْق (ɛtʀ)، connaître >> کُنِتْق (kɔnɛtʀ)
 2. rh
  مثال:
  rhétorique >> غِتُغیک (ʀetɔʀik)

فونتیک /s/

تلفظ: س

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /s/ می‌دهد:

 1. ss
  اگر دَبِل s یا ss میان دو حرف مصوت (صدادار) قرار بگیرد صدای [س] [s] می‌دهد.
  [s] = حرف مصوت + SS + حرف مصوت

  مثال:
  dessert >> دِسِق (desɛʀ)، Boisson >> بوآسُ (bwasɔ̃)

  توجه: اگر تک حرف s میان دو حرف مصوت (صدادار) قرار بگیرد صدای [ز] [z] می‌دهد.

 2. ç (اکسان سدی)
  مثال:
  un garçon
 3. C + e, i, y
  مثال:
  cent >> سوُن (sɑ̃) به معنای صد
 4. s
  مثال:
 5. sc
  مثال:
  scène >> سِن (sɛn) به معنای سِن، صحنه

فونتیک /ʃ/

تلفظ: ش

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /ʃ/ می‌دهد:

 • ch
  مثال:
  chambre >> شامْبْخْ ،  chose >> شُز ،  chez >> شِ
 • sh
  مثال:
  shopping >> شُپینگ (ʃɔpiŋ) به معنای مغازه‌گردی برای خرید
 • sch
  مثال:
  schéma >> شِما (ʃema) به معنای شِما، طرح کلی

فونتیک /t/

تلفظ: ش

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /t/ می‌دهد:

 • t
  مثال:
 • th
  مثال:
  thé >> تِ (te) به معنای چای

فونتیک /z/

تلفظ: ز

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /z/ می‌دهد:

 • s
  اگر تک حرف s میان دو حرف مصوت (صدادار) قرار بگیرد صدای [ز] [z] می‌دهد.
  [z] = حرف مصوت + S + حرف مصوت

  مثال:
  Mauvaise, française, anglaise

 • x
  در برخی کلمات x صدای [ز][z] می‌دهد. مثلِ کلمه Xantia که [زانتیا] تلفظ می‌شود.
  مثال:
  – xantia >> زانتیا

فونتیک /ʒ/

تلفظ: ژ

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /ʒ/ می‌دهد:

 • g
  مثال:
  manger >> مانژه (mɑ̃ʒe) به معنای خوردن
 • j
  مثال:
  journal >> ژوغنَل (ʒuʀnal) به معنای روزنامه

فونتیک /tʃ/

تلفظ: چ
با توجه به این‌که در زبان فرانسوی صدای “چ” نداریم، اگر جایی مانند مثال زیر دیدید از زبان دیگر وارد زبان فرانسه شده‌اند که شکل اصلی خود را حفظ کرده‌اند.

نمودها: یعنی هر کدام از حروف زیر را با این فرمت دیدید صدای /tʃ/ می‌دهد:

 • tch
  مثال:
  match >> مَچ (matʃ) به معنای مسابقه

نکات تلفظی درباره الفبای فرانسه:

 • تمامی حروف بی‌صدا (Consonne) اگر در آخر یک کلمه قرار بگیرند و آخرین حرف آن واژه باشند تلفظ نمی‌شوند.
  مثال:
  deux >> دُ (dø)، trois >> تْخوآ (tʀwɑ)
  اما اگر 4 حرف “r”، “f”، “c” و “l” در آخر کلمه باشد، تلفظ می شود.
  مثال:
  neuf >> نُف (nœf)، mal >> مَل (mal)، soir >> سوآغ (swaʀ)، bonjour >> بُنژوغ (bɔ̃ʒuʀ)
 • اگر حرف “e” در آخر کلمه‌ای بیاید تلفظ نمی‌شود ولی باعث می‌شود حرف ماقبل آن تلفظ شود. مثلا در کلمه grand کلمه “e” آخر ندارد پس حرف “d” تلفظ نمی‌شود. اما در کلمه grande حرف “e” در آخر کلمه صدایی ندارد اما باعث می‌شود حرف قبل از آن “d” تلفظ شود.
 • در زبان فرانسه حرف “H” هیچ صدایی ندارد، ولی به عنوان یک حرف الفبا هنگام هجی کردن، “اَش” /aʃ/ گفته می‌شود.
 • نحوه تلفظ دو حرف “G” و “J” را با هم اشتباه نگیرید. در ترتیب الفبا G , g خوانده می‌شود “ژِ” و J , j خوانده می‌شود “ژی“.
 • نحوه تلفظ دو حرف “K” و “Q” را با هم اشتباه نگیرید. k خوانده می‌شود “کَ” و q خوانده می‌شود “کوُ”.
 • نحوه تلفظ دو حرف “E”، “O”و “U” را با هم اشتباه نگیرید.
  “o” مانند انگلیسی /o/ یعنی “اُ” خوانده می‌شود، مثل Orange.
  “e” معادل انگلیسی ندارد و /ə/ خوانده می‌شود. این حرف صدای [اُ] کوتاه می‌دهد که برای تلفظ آن دهان تا نصفه باز می‌شود و صدا بسیار کوتاه است.
  “u” معادل انگلیسی ندارد و به شکل ….. “اوُ” خوانده می‌شود.
 • معادلی برای تلفظ حروف “R” در زبان انگلیسی وجود ندارد.
 • حروف “ج”، “چ”، “ح یا ه‍” و “ر” در زبان فرانسه وجود ندارد. اگر در مکالمه‌ای شنیدید یک فرانسوی از این صداها استفاده می‌کنند تعجب نکنید. کلماتی که از زبان‌های دیگر (مثلا انگلیسی) وارد زبان فرانسه شده‌اند، تلفظ زبان اصلی خود را حفظ کرده‌اند و بدون هیچ تغییری به کار برده می‌شوند. برخی دیگر از کلمات ورودی از زبان‌های دیگر به زبان فرانسوی، تغییر آوا داده‌اند و تلفظ فرانسوی به خود گرفته‌اند.
 • “ph” صدای “f” می‌دهد.
 • “c” برخی جاها صدای [س] و برخی جاها صدای [ک] می‌دهد.
  C + e, i, y = [s] → cent
  C + a, o, u = [K] → Cadeau
  (درواقع اگر بعد از c سه حرف e, i, y نباشد و حروف دیگر باشد صدای “ک” می‌دهد.)
 • “G” بسته به موقعیت دارای دو صدای [گ] (g) و [ژ] (Ʒ) است.
  G + l, e, y = [ʒ] → manger (مانژه)
  G + a, o u = [g] → gare (گَغ)
 • حرف “R” در فرانسه به دو صورت “ق” و یا “خ” تلفظ می شود.
 • حرف الفبای “x” آوای “ks” ، “gz” ، “z” و “s” می‌دهد.
 • حرف ترکیبی sc گاهی صدای “s” و گاهی صدای “sk” می‌دهد.
  مثال: scène (sɛn) و scandale (skɑ̃dal)
 • ترکیب ۴ حرف tion در پایان یا وسط یک کلمه، در زبان فرانسه صدای [سیون] [sjõ] می‌دهد که “ن” باید تودماغی (نزل) تلفظ شود.
  مثال:
  Notion >> نُسیون (nosjɔ̃)، addition >> اَدیسیون (adisjɔ̃)
 • دو تا ee در زبان فرانسه نداریم، مگر این‌که از زبان انگلیسی وارد زبان فرانسه شده باشد. مثلا weekend.
 • حرف y همان i است البته i یونانی. به تعبیری i ای که شکل آن متفاوت است. در تلفظ y = i به حساب می‌آید. ایگغک یعنی در واقع i یونانی Y = I grec است. grec به معنای یونانی می‌باشد.
 • حرف o در زبان فرانسه هیچ وقت صدای “آ” نمی‌دهد. درصورتی که در انگلیسی این اتفاق می‌افتد.
  مثال: Nous somme نوو سُم است و نو سام نداریم.
 • نکته غیرضروری: در زبان انگلیسی وقتی سه صامت /p/, /t/, /k/ در زبان انگلیسی تحت فشار قرار می‌گیرند، آسپیره می‌شوند. به این معنی که هنگام تلفظ آن‌ها هوا را بیرون می‌دهید. در زبان فرانسه می‌توان از کشیدن این صامت‌ها برای نشان دادن خشم استفاده کرد. اما در غیر این صورت، آن‌ها هرگز آسپیره نمی‌شوند. یعنی در حالت عادی نیازی نیست آن‌ها را با بیرون دادن هوا از دهان بیان کرد.
  مثال: یک تکه کاغذ را جلوی دهان خود بگیرید و کلمه “paper” را با صدای بلند بگویید. کاغذ حرکت می‌کند، درست است؟ در حالت عادی در زبان فرانسه نباید حرکت چندانی بکند.

نکات تلفظی درباره فونتیک زبان فرانسه

 • /e/  و /ɛ/ با تلفظ اِ بسیار شبیه به هم هستند. /ɛ/ کمی کشیده‌تر از /e/ تلفظ می‌شود.
 • در انگلیسی معادلی برای /y/ و /ø/ و /œ/ وجود ندارد.
 • واج‌های /y/ در مقابل /u/ را با هم اشتباه نگیرید.
 • و /œ/ در مقابل /ø/ و …
 • فونتیک‌های /a/ و /ɑ/ تقریبا شبیه هم هستند. /a/ صدای “اَ” و /ɑ/ “اَ” کشیده می‌دهد.

تلفظ حروف ترکیبی در زبان فرانسه

ai: /ɛ/
Laisser: /lese/

ais: /ɛ/

ei: /ɛ/
Treize: /tʀɛz/, seize: /sɛz/

au: /o/
mauvais: /mɔvɛ/, chaud: /ʃo/, autre: /otʀ/

eau: /o/
nouveau: /nuvo/

eu: /ø/ & /œ/
feu: /fø/, deux: /dø/
professeur: /pʀɔfesœʀ/, neuf: /nœf/, veulent: /vœl/, seul: /sœl/

ou: /u/
nous: /nu/, vous: /vu/, pour: /puʀ/, sous: /su/

oi: /wa/
moi: /mwa/, toi: /twa/, bonsoir: /bɔ̃swaʀ/

qu: /k/
quatorze: /katɔʀz/, quinze: /kɛ̃z/

اکسان‌ها در زبان فرانسه

زبان فرانسه دارای 5 نوع اکسان (accent) است که روی 6 حرف قرار می‌گیرد.

اعراب یا دایکریتیک (Diacritiques) عبارت است از علائمی که روی 6 حرف A – E – I – O – U – C در زبان فرانسه قرار می‌گیرند.

این اعراب (علائم دایکریتیک) عبارتند از:

 1. اکسان اِگو (´) یا the accent aigu
 2. اکسان گغَو (`) یا the accent grave
 3. اکسان سیغْکُنْفْلِکْس (ˆ) یا the accent circonflexe
 4. اکسان تغِما (¨) یا the accent tréma
 5. اکسان سدیی (دندانه زیر حرف ç) یا the cédille

جدول اکسان‌ها در یک نگاه

1- اکسان اِگو (´) یا accent aigu

اَکسان اِگو (eɡy) اعرابی است تنها بر روی حرف صدادار “E” قرار می‌گیرد و موجب تولید صدای /e/ می‌شود.

É , é

2- اکسان گغَو (`) یا accent grave

اکسان گغَوْ (ɡʀav)، اعرابی است بر روی حروف صدادار “E”، “A” و “U” قرار می‌گیرد و تنها موجب تغییر در تلفظ حرف “E” شده و هنگامی که بر روی این حرف قرار می‌گیرد، صدای /ɛ/ را ایجاد می‌کند. هنگامی که بر روی حروف “A” و “U” قرار می‌گیرد، هیچ تغییری در تلفظ ایجاد نمی‌شود.

À , à و È , è و Ù , ù

مثال à :
déjà >> دِژَ (deʒa)، voilà >> ووآلَ (vwala)

3- اکسان سیغْکُنْفْلِکْس (ˆ) یا accent circonflexe

اکسان سیغْکُنفْلِکْس (یا هَشتَک یا کُلاهَک) (siʀkɔ̃flɛks)، اعرابی است بر روی حروف صدادار “A”، “E”، “I”، “O”،“U” قرار می‌گیرید. موجب تغییر در تلفظ حرف “E” شده و هنگامی که بر روی این حرف قرار می‌گیرد، اغلب صدای /ɛ/ را ایجاد می‌کند.
همچنین موجب تغییر در تلفظ حرف “A” شده و هنگامی که بر روی این حرف قرار می‌گیرد، اغلب صدای /ɑ/ را ایجاد می‌کند.
اَکسان سیغکنفلکس تغییری در تلفظ o و i ایجاد نمی‌کند

 , â و Ê , ê و Î , î و Ô , ô و  Û , û

4- اکسان تغِما (¨) یا accent tréma

دو نقطه یا تغما (tʀema)، اِعرابی است اغلب بر روی حروف صدادار “E”، “I” ، “U” قرار می‌گیرد. وقتی بر روی هر یک از این حروف صدادار قرار گرفت، موجب می‌شود که آن حرف، جداگانه تلفظ شود (با حروف صدادار کناریش ترکیب نشود). این اکسان کم‌کاربردترین اکسان است.

Ë , ë و Ï , ï و Ü, ü

5- اکسان سدیی (دندانه زیر حرف ç) یا cédille

سِدیْ (sedij) نشانی قلابی‌شکل ( ̧ ) است (شکلی شبیه 5 کوچک انگلیسی) که در زبان فرانسه، زیر حرف بی‌صدا “C” قرار می‌گیرد تا صدای /s/ ایجاد کند.
تک‌نگاره‌ی “Ç” همیشه قبل از حروف “A”، “O” و “U” قرار می‌گیرد.

نکته: با توجه به این‌که که در جدول الفبا گفته شد حرف “c” برخی جاها صدای [س] و برخی جاها صدای [ک] می‌دهد:
C + a, o, u = [K] → Cadeau
C + e, i, y = [s] → cent

اگر حرف “c” با اکسان cédille بیاید و هر حرفی هم که بعد از آن باشد و در هر صورت صدای [s] می‌دهد.

مثال:

garçon
Leçon

نکات بیش‌تر درباره اکسان‌ها

 • دایکتریتیک‌ها هیچ تأثیری بر ترتیب ابتدایی الفبایی ندارند.
 • اکسان‌ها در زبان فرانسه بسیار مهم هستند، زیرا اغلب می‌توانند تلفظ یک حرف یا معنای یک کلمه را تغییر دهند و یا هم تلفظ و هم معنای یک کلمه را تغییر دهند.
  مثال 1:
  Achetez / aʃəte/ به معنای بخرید
  Achète /aʃɛt/ به معنای بخر
  مثال 2:
  Tache /taʃ/ به معنای لکه
  Tâche /tɑʃ/ به معنای وظیفه
 • از این 6 حروف Ç بی صدا است و بقیه آن‌ها جزو حروف صدادار محسوب می‌شوند.
 • کلمات ممکن است بدون آکسان‌گذاری املای آن‌ها عینا مثل یکدیگر باشد.
  مثال:
  sur به معنای (on) و sûr به معنای (sure)
 • تغییرات تلفظی اکسان‌ها:
  عملا اکسان‌ها فقط روی حرف e موجب تغییر صدای این حرف به “اِ” می‌شود:
  É, é >> صدای /e/
  È, è >> صدای /ɛ/
  Ê, ê >> صدای /ɛ/
  توجه داشته باشید اگرچه é ، è و ê هر 3 صدا “اِ” می‌دهند اما یک تفاوت کوچک با هم دارند که é تلفظ “اِ کوتاه و کوبنده” دارد اما è و ê کمی “اِ” را می‌کشیم. رعایت این نکته ضروری نیست.
 • البته درنظر داشته باشید اکسان تغِما (¨) نیز موجب می‌شود که آن حرف، جداگانه تلفظ شود.
 • همچنین اکسان سدی (ç) نیز صدای “s” می‌دهد.
  به غیر از موارد بالا اکسان‌ها هیچ تغییری عملا در تلفظ ایجاد نمی‌کنند.

لیزون یا اتصال کلمات در زبان فرانسه

La liaison /ljɛzɔ̃/

معنی لغوی به معنای رابطه و ارتباط است. اما در این‌جا چسباندن کلمات و اتصال آن‌ها به هم‌دیگر جهت روان‌تر و زیباتر صحبت‌کردن است.

در اوایل یادگیری زبان فرانسه حتما پیش آمده که خواستید کلمات را تک تک تلفظ کنید اما دیدید که در اصل خیلی از کلمات به صورت تکی و مجزا تلفط نمی‌شوند و کلمات به هم می‌چسبند.

کسانی که فرانسوی صحبت می‌کنند دوست دارند بسیاری از کلمات را با اضافه‌شدن صداها به هم وصل کنند.

لیزون‌ها به 3 دسته تقسیم می‌شوند:

 1. لیزون اجباری (در هر شرایطی حتما باید حرف انتهای کلمه تلفظ شود و به اول کلمه بعدی بچسبد)
 2. لیزون اختیاری
 3. لیزون ممنوع (نباید دو کلمه را به هم وصل شود.)
  شما اجازه ندارید هر زمانی که کلماتی را دیدید که به یکی از صامت‌های ذکرشده و مصوت‌ها ختم می‌شوند، از فرایند liaison در زبان فرانسوی استفاده کنید.

تعریف عملیاتی لیزون در فرانسوی

اگر در یک جمله، کلمه‌ای با یکی از حروف بی‌صدا s,x,t,n تمام شود و کلمه‌ی بعدی با یکی از حروف صدا دار a,o,e,i,y,u,h شروع شود، حرف صامت کلمه ی اول به حرف مصوت کلمه‌ی دوم می‌چسبد و تلفظ می‌شود.

پایان کلمه اول با:

s / x / t / n

شروع کلمه دوم با:

a / o / e / i / y / u / h

مثال:

Les enfants

Les به تنهایی تلفط “لِ” را دارد و “s” آخر تلفظ نمی‌شود. کلمه “enfants” به تنهایی تلفط “آنفان” را دارد. برای تلفظ این ترکیب باید s به حرف صدا دار e بچسبد و با هم تلفظ شوند که تولید صدای “ز” می‌کند. دلیل این کار برای تلفظ راحت‌تر و زیباتر جملات است.

مثال‌های مختلف لیزون

– un étudiant (aN-ney-tewdee-ahN) »» a student
– on aime (ohN-nehm) »» we like
– grand arbre (grahN-tahr-br) »» big tree
– neuf heures (nuh-vuhr) »» nine o’clock
– neuf ans (nuh-vahN) »» nine years
– un ami (aN-nah-mee) »» a friend
– des enfants (dehzahN-fahN) »» some kids
– ces étudiants (sey-zey-tew-dee-anN) »» these students
– petit éléphant (puh-tee-tey-ley-fahN) »» small elephant
– ils arrivent (eel-zah-reev) »» they’re arriving
– nous aimons (nooh-zey-mohN) »» we like
– tu en as (tew ahN-nah) »» you have some
– c’est affreux (sey-tah-fruh) (it’s awful

انواع لیزون اجباری

1- با حرف تعریف معرفه les
مثال‌ها:

Les amis
Les enfants

2- با ضمایر مفعولی nous, vous, ils, elles
مثال‌ها:

Nous avons
Vous êtes

3- اگر صفتی قبل از اسم بیاید و آن صفت با s,x,n,t تمام شود و اسم بعد از آن با یکی از حروف صدا دار شروع شود لیزون اجباری است.
مثال‌ها:

Petit enfant (little kid)
beaux oiseaux (beautiful birds)