در فرانسوی صفات ملکی قبل از اسم آورده می‌شوند و مالکیت را بیان می‌کنند.

صفات ملکی مانند بقیه صفات در زبان فرانسه از نظر جنسیت و شمار با اسم مربوط به خود مطابقت دارند.

مثلا اگر اسم مذکر باشد صفت ملکی نیز مذکر است. اگر اسم موثث جمع باشد، صفت ملکی آن نیز مونث جمع است.

نکته مهم این‌جاست که صفت ملکی به مالک ربطی ندارد و فقط به اسم آن نگاه می‌کند.

مثال ۱:

mon appartement

به معنای آپارتمان من، چون آپارتمان کلمه‌ای مذکر است پس از صفت ملکی مذکر برای او استفاده شد و ربطی به این ندارد که گوینده آقا هست یا خانم.

مثال ۲:

mon père | پدرم
ma mère | مادرم
mes parents | پدر و مادرم

توجه

اگر بعد از صفات ملکی ma, ta, sa شی مورد مالکیت با حروف صدادار آغاز شود این سه صفت ملکی به mon, ton, son تبدیل می‌شوند، برای مثال:

Ma amie → mon amie
Ta amie → ton amie
Sa amie → son amie

یعنی حالت مونث آن‌ها برای تلفظ بهتر به حالت مذکر تبدیل می‌شود.