در فرانسوی صفات ملکی قبل از اسم آورده می‌شوند و مالکیت را بیان می‌کنند.

صفات ملکی مانند بقیه صفات در زبان فرانسه از نظر جنسیت و شمار با اسم مربوط به خود مطابقت دارند.

مثلا اگر اسم مذکر باشد صفت ملکی نیز مذکر است. اگر اسم موثث جمع باشد، صفت ملکی آن نیز مونث جمع است.

نکته مهم این‌جاست که صفت ملکی به مالک ربطی ندارد و فقط به اسم آن نگاه می‌کند.

جدول صفات ملکی در زبان فرانسه

جدول صفات ملکی در یک نگاه

مثال ۱:

mon appartement

به معنای آپارتمان من، چون آپارتمان کلمه‌ای مذکر است پس از صفت ملکی مذکر برای او استفاده شد و ربطی به این ندارد که گوینده آقا هست یا خانم.

مثال ۲:

mon père | پدرم
ma mère | مادرم
mes parents | پدر و مادرم

صفات معمولا (نه همیشه) بعد از اسم می‌آیند و در این مورد شبیه فارسی هستند و همان‌طور که گقته شد صفت‌ها همیشه با اسم خود به لحاظ مذکر، مونث و مفرد و جمع مطابقت دارند.

مثال:

La maison est belle.
L’appartement est beau.

در این‌جا maison مونث است پس صفت آن belle نیز مونث شده است.

– معمولا صفت‌ها با یک e در انتها مونث می‌شوند. البته استثناهایی نیز وجود دارد.

مثال:
il est fort.
elle est forte.
ils sont forts.
elle sont fortes.

آموزش صفات ملکی زبان فرانسوی

صفات ملکی فرانسوی به همراه شکل

نکات

  • اگر بعد از صفات ملکی ma, ta, sa شی مورد مالکیت با حروف صدادار آغاز شود این سه صفت ملکی به mon, ton, son تبدیل می‌شوند، برای مثال:

Ma amie → mon amie
Ta amie → ton amie
Sa amie → son amie

یعنی حالت مونث آن‌ها برای تلفظ بهتر به حالت مذکر تبدیل می‌شود.

  •  leur, leur, leurs هر سه یک تلفظ را دارند و فقط دیکته‌ی آن‌ها متفاوت است.