برای سوال پرسیدن در زبان فرانسه، ابتدا باید مخاطب خود دقت کنیم.

سوال ما براساس نوع مخاطب سوال به 3 دسته تقسیم می‌شود:

  1. عامیانه (familier)
  2. محاوره‌ای (courant)
  3. رسمی (formel) یا (soutenu)

انواع سوال‌ها و کاربردهای آن در زبان فرانسه

در زبان فرانسه دو دسته سوال داریم:

  1. سوال‌های بسته (les questions fermées) با پاسخ “بله” و “خیر”
  2. سوال‌های باز (les questions ouvertes) با پاسخ کامل به دلخواه پاسخ‌دهنده

سوالی کردن جمله با لحن (intonation)

سوال بسته

این دسته از جملات را می‌توانیم تنها با لحن سوالی بپرسیم. به این شکل که جمله را به صورت خبری می‌نویسیم و در انتهای آن علامت سوال قرار می‌دهیم. هنگام خواندن این جملات سوالی، باید دقت کنیم که لحن سوالی رعایت شود. این شکل از سوال فقط در مکالمه استفاده می شود

حالت منفی سوالی کردن جمله با لحن

این حالت فرقی با حالت سوالی گفته شده ندارد و فقط فعل آن را با “ne…pas” منفی می‌کنیم.

مثال:

Vous savez conduire. >> Vous savez conduire ?
>> Vous ne savez pas conduire ?

– شما رانندگی بلدید؟ – شما رانندگی بلد نیستید؟


Tu as fini. >> Tu as fini ?
>> Tu n’as pas fini ?

– تو تمام کرده‌ای؟ – تو تمام نکرده‌ای؟


Tu aimes aller au cinéma. >> Tu aimes aller au cinéma ? (You like to go to the cinema?)
>> Tu n’aimes pas aller au cinéma ?

– تو سینما رفتن را دوست داری؟ – تو دوست نداری به سینما بروی؟


 درج یک est-ce que (آیا) در ابتدای جمله

سوال بسته

این مدل در نوشتار و هم گفتار کاربرد دارد. این نوع جملات سوالی در زبان فرانسه با افزودن عبارت “est-ce que” (که معادل “آیا” در زبان فارسی است) در ابتدای جمله و پس از آن نوشتن بقیه جمله به صورت ساده و خبری ساخته می‌شود. بعد از ساختار est-ce que جمله حالت معمولی خود را حفظ می کند و هیچ جابه‌جایی و تغییری در جایگاه فاعل و فعل و… نداریم.

مثال:

Est-ce qu’elles ont 15 ans ?
Est-ce qu’ils ont 15 ans ?

آیا آن‌ها ۱۲ سال دارند؟

Est-ce qu’il habite à Paris ?
Est-ce qu’elle habite à Paris ?

آیا او در پاریس زندگی می‌کند؟

نکته:

اگر بلافاصله بعد از que یک حرف صدادار بیادريال e حذف شده، آپستروف می‌گیرد و به کلمه‌ی بعدی می‌چسبد.

que elles = qu’elles
que ils = qu’ils
que il = qu’il
que elle = qu’elle

حالت منفی سوالی کردن جمله با “آیا”

این حالت فرقی با حالت سوالی گفته شده ندارد و فقط فعل آن را با “ne…pas” منفی می‌کنیم.

مثال:

Vous savez conduire. >> Est-ce que vous savez conduire ?

>> Est-ce que vous ne savez pas conduire ?

– آیا شما رانندگی بلد هستید؟ – آیا شما رانندگی بلد نیستید؟


 جابجایی فعل و فاعل و درج خط تیره 

سوال بسته

جابجا کردن فعل و فاعل که با خط تیره (-) بین آن‌ها نشان داده می‌شود. این روش هم در نوشتار و هم در مکالمه کاربرد دارد. در این ساختار به راحتی جای فعل و فاعل را عوض می کنیم و بین آنها (-) استفاده می کنیم، باقی قسمت های جملات سر جای خود باقی می مانند.

مثال:

Vous savez conduire. >> Savez-vous conduire ?
/vu sa.ve kɔ̃.dɥiʁ/ – /sa.ve vu kɔ̃.dɥiʁ/

شما رانندگی بلد هستید؟


 Vous allez au parc. >> Allez-vous au parc ?
/vu za.le o paʁk/ – /a.le vu o paʁk/

شما به پارک می روید؟


Elles ont 16 ans. >> Ont-elles 16 ans ?
Ils ont 16 ans. >> Ont-ils 16 ans ?

آن‌ها 16 سال سن دارند؟


Il habite à Paris. >> Habite-t-il à Paris ?
Elle Écoute de la musique. >> Écoute-t-elle de la musique ?

او در پاریس زندگی می‌کند؟
آیا او به موزیک گوش می‌دهد؟


نکته:

در هنگام جابجایی فعال و فاعل، اگر فعل با خرف صدادار تمام شود و فاعل با حرف صدادار شروع شود، از یک t در  بین آن‌ها استفاده می‌کنیم تا تلفظ راحت تر باشد.

Écoute elle de la musique >> Écoute-t-elle de la musique

تبصره

در این حالت سوالی کردن، یعنی جابه‌جایی فعل و فاعل، اگر فاعل جمله یک اسم باشد، باید حتما جای آن اسم را با یک ضمیر جایگزین کنیم و جابه‌جایی را با استفاده از ضمیر انجام دهیم. البته خود اسم را هم در جمله نگه می‌داریم.

مثال:

Le directeur peut me recevoir. >> Le directeur peut-il me recevoir ?
/lə di.ʁɛk.tœʁ pø mə ʁəs.vwaʁ/ – /lə di.ʁɛk.tœʁ pø.til mə ʁəs.vwaʁ/

مدیر می‌تواند مرا بپذیرد (ببیند)؟


Caroline est sortie. >> Caroline est-elle sortie ?
/ka.ʁɔ.lin ɛ sɔʁ.ti/ – /ka.ʁɔ.lin ɛt.ɛl sɔʁ.ti/

“کارولین” بیرون رفته است؟


سوالی کردن با کلمات پرسشی

در این حالت جمله، سوالی را در خصوص فاعل، مفعول و یا عبارات قیدی مطرح می‌کند که دیگر پاسخش فقط “بله” یا “خیر” نیست و می‌تواند جواب‌های متنوعی داشته باشد که به آن‌ها سوال‌های باز (les questions ouvertes) با پاسخ کامل می‌گویند.

Qui چه کسی،  Quoi چه چیزی، چی،  Que چی، Quand چه زمانی، کِی،  Quel / Quelle کدام،  Comment چطور،  چه محلی، کجا،  Combien چقدر، چندتا،  Pourquoi چرا، به چه دلیل


Qui /ki/

چه کسی، کی

Vous êtes qui ?
Qui est-ce que vous êtes ?
Qui êtes-vous ?
(Who are you?)

شما کی هستید؟

Qui est-ce ?
(Who is it?)

کیه؟

Quoi /kwa/

Que /kə/

چی، چه چیزی

توضیحات

Quand /kɑ̃/
چه زمانی، کِی

کلمه پرسشی quand ، بدون Est-ce que و یا بدون جابجایی فعل و فاعل، اول جمله نمی‌آید و آخر جمله می‌آید.

Il arrive quand ?
Quand est-ce qu’il arrive ?
Quand arrive-t-il?
Quand arrives tu ?

او کی می‌آید؟

مثال:

Depuis quand vivez-vous en France? (How long have you been living in France?)

Quel / Quelle /kɛl/
کدام

تنها کلمه پرسشی که به چهار صورت کاربرد دارد. این کلمه پرسشی زمانی استفاده می‌شود که یک گزینه رو از بین چند گزینه بخواهیم انتخاب کنیم. بنابراین با اسم گفته می شود.چون با اسم گفته می‌شود پس مذکر و مونث به میان می‌آید. شکل ظاهری متفاوت است اما همگی تلفظ یکسانی دارند (kɛl).

مذکر مفرد Quel
مونث مفرد Quelle
مذکر جمع Quels
مونث جمع Quelles

مثال:

Quel est ton film préféré ?
>> un film = masculin, singulier

فیلم مورد علاقه تو کدام است؟

Quelle heure est-il ?
>> une heure = féminin, singulier

ساعت چند است؟

Quels livres est-ce que vous avez acheté ?

Comment /kɔmɑ̃/
چطور
هم اول جمله و هم آخر جمله می‌آید. همچنین با est ce que نیز می‌تواند همراه شود. در حالتی که فعل و فاعل را جابجا می‌کنیم هم در صورت نیاز می‌توانیم از comment استفاده کنیم. این 4 حالت را با مثال زیر ببنید:
1- Comment tu t’appelles ?
2- Tu t’appelles comment ?
3- Comment est ce que tu t’appelles ?
4- Comment t’appelles-tu ?
هر 4 جمله بالا به معنای “اسمت چیه؟” می‌باشد.

Où /u/
چه محلی، کجا

Combien /kɔ̃bjɛ̃/
چقدر، چندتا

توضیحات

Pourquoi /puʀkwa/
چرا، به چه دلیل

توضیحات