فعل avoir از افعال پرکاربرد در زبان فرانسه است. فعل avoir یک فعل بی‌قاعده است، باید نحوه صر ف آن را حفظ کرد. از فعل avoir برای بیان برخی از احساسات مانند گرسنگی، تشنگی، سرما، گرما، درد، خواب‌آلودگی و … بیان سن و سال، مالکیت و … استفاده می‌شود.

صرف افعال داشتن در یک نگاه

j’ai >> I have
je n’ai pas >> I don’t have

tu as >> you have
tu n’as pas >> you don’t have

il a >> he has
il n’a pas >> he doesn’t have

elle a >> she has
elle n’a pas >> she doesn’t have

nous avons >> we have
nous n’avons pas >> we don’t have

vous avez >> you have
vous n’avaz pas >> you don’t have

ils ont >> they have
ils n’ont pas >> they don’t have

elles ont >> they have
elles n’ont pas >> they don’t have

کاربردهای فعل avoir

1- بیان مالکیت

– J’ai un chat.
(من یک گربه دارم)

2- بیان سن و سال: در فرانسوی نمی‌گوییم من 40 ساله هستم، می‌گوییم 40 سال دارم.

– j’ai 40 ans.
– vous avez 22 ans.

3- بیان احساسات:
احساس‌هایی مثل گرسنگی و تشنگی، سرما و گرما، ترس و …
در واقع در زبان فرانسه نمی‌گوییم من گرسنه هستم یا تشنه هستم، بلکه می‌گوییم من گرسنگی دارم، من تشنگی دارم.

– j’ai faim
(من گرسنه هستم)

– j’ai soif
(من تشنه هستم)

– Tu as froid
(تو سردت است)

– elle a chaud
(او گرمش است)

– j’ai peur
(من می‌ترسم)

3- بیان شانس:

J’ai de la chance
(من خوش شانس هستم)

4- برای نشان دادن عجله:
کلمه hâte به معنای عجله با avoir می‌آید.

J’ai hâte des vacances
(من نمی توانم برای تعطیلات صبر کنم)

5- کلمه‌ی envie به معنای اشتیاق داشتن، خواستن با avoir می‌آید.

– Elle a envie de voyager en Europe. (She wants to travel to Europe.)
– Tu as envie de regarder un film? (Do you want to watch a movie?)
– Il a envie d’apprendre à jouer de la guitare. (He wants to learn how to play the guitar.)

6- کلمه besoin به معنای نیاز با avoir می‌آید.

– J’ai besoin d’eau pour boire. (I need water to drink.)
– Tu as besoin de manger pour rester en forme. (You need to eat to stay healthy.)
– Nous avons besoin de quelqu’un pour nous guider. (We need someone to guide us.)
– Il a besoin de crayons et de papier pour dessiner. (He needs pencils and paper to draw.)
– J’ai besoin d’une semaine pour terminer ce projet. (I need a week to finish this project.)

7- بیان درد

– J’ai mal à la tête (I have a headache)

8- بیان حق با شماست یا نیست!

– Vous avez raison. (You are right.)
– Elles ont tort. (They are wrong.)

نکات

  •  j’ai شکل کوتاه‌شده از je ai به معنای “من دارم” است.
  • نحوه صرف avoir برای سوم شخص مفرد مذکر و مونث یکسان است. در واقع این موضوع برای همه افعال زبان فرانسه صدق می‌کند.
  • دقت کنید در صرف سوم شخص جمع être را با avoir اشتباه نگیرید:
    être: ils sont, elles sont
    avoir: ils ont, elles ont
    در تلفط être اس اول sont صدای “س” دارد و در avoir حرف s وقتی به o رسیده اینجا صدا “ز” تولید می‌کند.

مثال‌ها از Avoir

– J’ai cours le lundi.   من دوشنبه کلاس دارم
– J’ai cours le week-end à 8 heures.   من آخر هفته‌ها ساعت 8 کلاس دارم

– J’ai un chat. (I have a cat.)
– Tu as une belle maison. (You have a beautiful house.)
– Il a un frère et une sœur. (He has a brother and a sister.)
– Elle a les yeux bleus. (She has blue eyes.)
– On a besoin d’aide. (We need help.)
– Nous avons un rendez-vous à midi. (We have an appointment at noon.)
– Vous avez de la chance. (You are lucky.)
– Ils ont faim. (They are hungry.)Je n’ai pas de voiture. (I don’t have a car.)

– Tu n’as pas de frères et sœurs. (You don’t have any siblings.)
– Il n’a pas faim. (He isn’t hungry.)
– Elle n’a pas les cheveux longs. (She doesn’t have long hair.)
– Nous n’avons pas le temps. (We don’t have time.)
– Vous n’avez pas froid. (You aren’t cold.)
– Ils n’ont pas d’argent. (They don’t have any money.)