چند ترفند کاربردی متفرقه در اینترنت

زمان گذشته در زبان فرانسه

صرف افعال در زبان فرانسه

صفت های ملکی در زبان فرانسه

c’est و il y a در زبان فرانسه

صرف فعل بودن (être) در فرانسه

صرف فعل داشتن (avoir)

یادگیری سریع و آسان سئو – بخش دوم

انواع ضمایر در زبان فرانسه